Wzmacnianie europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej cz III Klęski żywiołoweProdi Vittorio W przypadku klęski żywiołowej konieczna jest koordynacja wszystkich możliwych sił i logistyki np. wojska, policji, marynarki. Kwestia logistyczna jest w przypadku wielkich klęsk jest istotna. Konieczna jest logistyka, która nie może być logistyką interwencji cywilnej. Siły zbrojne mają wydajną, bardzo skuteczną logistykę. Jest to system stały z którego należy korzystać w przypadku klęsk. Ważna jest logistyka ogólna i nie może być to logistyka istniejąca. Doprowadziłoby to do powielania się kosztów. Należy rozważyć dostępność do istniejącej logistyki, która powinna być przygotowana na specyficzne ćwiczenia przygotowujące ją na wydarzenia awaryjne, klęski żywiołowe. Konieczne są środki na wspólne ćwiczenia. Na Haiti stwierdzono, że był kompletny brak organizacji działań praktycznych. Przy wielkich klęskach żywiołowych należy przewidzieć możliwość działania UE. Konieczne jest wsparcie instytucjonalne dla krajów dotkniętych klęskami. Sprawę tą należy traktować priorytetowo.   Grossetete Françoise Istotna jest kwestia interwencji i ochrony ofiar w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof każdego rodzaju. Musi być to podejście europejskie, zintegrowane z punktu widzenia rodzaju klęsk czy katastrof, tak aby oszczędzać również na środkach przeznaczonych na przygotowanie i okres odbudowy. Trzeba unikać powielania się działań. Istotne jest stworzenie sieci, która będzie reagowała w odpowiednim momencie. Koordynacja musi opierać się na elementach już istniejących. Należy dokonać fuzji centrum monitorowania i informacji i centrum kryzysowego ds pomocy humanitarnej. Nie należy tworzyć skomplikowanej administracji, która nie sprawdza się w przypadku klęsk i katastrof. Struktura musi być skuteczna i zdolna do szybkiego reagowania. dodatkowe nakłady finansowe nie będą potrzebne, wystarczy dobra koordynacja tego co juz istnieje w państwach członkowskich. Trzeba oszczędnie podchodzić do istniejących finansów. Ważna jest optymalizacja usług powszechnych, szczególnie numer awaryjny 112. Trzeba zmobilizować środki i przekazać obywatelom wiedze o istnieniu i sposobie korzystania z numeru alarmowego.

KE Ogólnym celem jest wzmocnienie zdolności reagowania w obliczu klęsk żywiołowych i wzmocnienie już istniejących instrumentów wspólnotowych ze szczególnym uwzględnieniem lepszego planowania działań.  Lepsze planowanie oznacza: – dokładną znajomość sytuacji,  - przygotowanie się do ewentualnej klęski żywiołowej, – znajomość zdolności posiadanych przez dane państwo członkowskie. Ważne jest powstanie rezerwy wolnych zasobów do których można się odwołać. Należy stworzyć środki unijne, które mogłyby uzupełniać środki czy zdolności poszczególnych państw. Wymagać to będzie rzetelnej oceny zdolności państw członkowskich i oceny tego, jakiego rodzaju środki europejskie czy unijne byłyby potrzebne. Konieczna jest współpraca Centrum Kryzysowe ds. Pomocy Humanitarnej i Centrum Monitorowania i Informacji. Należy połączyć ośrodki i działania w zakresie ochrony cywilnej i reagowania na sytuacje kryzysowe. Trzeba stworzyć odpowiednie przepisy prawne. Potrzebne będą dodatkowe procesy koordynacyjne. Istotne jest wzmocnienie spójności działań unijnych. Wymagana jest ścisła współpraca. Nie należy stwarzać nowej struktury. Wystarczą istniejące struktury, w których należy wzmocnić koordynacje. Reakcja na katastrofę to cześć całego cyklu radzenia sobie z klęską. Konieczne jest wszechstronne i zintegrowane podejście. Odpowiednie inicjatywy powinny być prowadzone równolegle np. szkolenia, odpowiednie ćwiczenia. Niezbędne jest stworzenie kultury radzenia sobie z ryzykiem. Istotna jest sprawa poprawy świadomości i wiedzy na temat różnych zagrożeń. Propozycja KE podkreśli humanitarny wyraz działań.

Gardini Elisabetta Nie należy obciążać systemu zbędnymi elementami. Trzeba skoncentrować się na tym co najważniejsze. Konieczne jest, aby fundusz solidarności działał szybciej i bardziej skutecznie. Istotne jest określenie zachęt w fazie ustawodawczej. Należy optymalnie wykorzystywać istniejące zasoby. Niezbędna jest koordynacja na zasadach dobrowolności. Ważna jest spójność polityczna. System po analizie sytuacji musi zapewniać skuteczność i efektywność działań. Należy skorzystać z istniejących doświadczeń i poprawić relacje pomiędzy instytucjami. Bardzo ważna jest logistyka cywilna i wojskowa. Trzeba podkreślić znaczenie koordynacji i numeru alarmowego 112. Nie należny tworzyć dalszych mechanizmów i struktur. Trzeba bazować na istniejących.