Trzecie sprawozdanie uzupełniające komunikat w sprawie rozwiązania problemu niedoboru wody i susz Klęski żywiołoweTrzecie sprawozdanie uzupełniające komunikat w sprawie  rozwiązania problemu niedoboru wody i susz

Wystąpienie Komisji : Sytuacja związana z wodą się pogarsza. Niedobór występuje nie tylko na północy Europy i stale się poszerza. Czechy, Cypr i Malta mają stały problem z wodą. W wielu państwach pojawiły się susze. Belgia, Holandia informują, że miały jak dotychczas największe klęski żywiołowe susz. W kontekście globalnym, wiele miejsc na świecie nie ma dostępu do wody pitnej. Kwestia nie ma tylko charakteru środowiskowego. Jest to również problem gospodarczy. Warto działać w zakresie popytu, by móc oszczędniej wykorzystywać wodę. Rozpoczęły się już prace nad europejskim projektem wodnym – prace będą przedstawione do końca przyszłego roku. Wykorzystane będą 3 aspekty analityczne:

- ocena planów zarządzania rzek

- sprawdzenie ustawodawstwa w zakresie wody w UE

- ocena niedoboru wody w zakresie zmian klimatycznych

Obszary zainteresowania:

- zarządzanie ziemią

- weryfikacja kosztów oraz skażenia wody  

- wydajne wykorzystanie wody (opracowanie rachunków eco-systemowych)

- powstaną pierwsze wskaźniki wydajności wody

- partnerstwo innowacyjne

- weryfikowany jest również system zarządzania wodą

- zwiększenie bazy naukowej

Seeber Richard Przeciwko niektórym praktykom są sprzeciwy. Przygotowanie jednego planu jest nierealne. Aby środki były odpowiednio wydatkowane, warto przygotować to z wyprzedzeniem. Kompetencje: co można zdobyć w poszczególnych rejonach? Trzeba jasno przedstawić plany oraz kompetencje każdego regionu. Polityka cenowa: woda nie jest zwykłym produktem. Warto zaufać polityce regionalnej. Technologie, które są stosowane w Europie mogą być eksportowane.  Proces powinien być poszerzony. Warto, aby ta reforma przyniosła konkretne zmiany.

Ayala Sender Ines  Nie powinno się zapominać o aspekcie społecznym i wydajności. Parlament Europejski jest ważnym elementem, by móc analizować przeprowadzone działania.

Hibner Jolanta Woda jest podstawowym produktem dla człowieka. Woda jest także wykorzystywana w przemyśle. Europa stepowieje, ale z drugiej strony czasami pojawia się zbyt duża ilość wody w różnych miejscach. Warto przygotować program retencjonowania wody – budowa sieci wodnych. W dzisiejszych czasach nie jest to trudne do przygotowania i zaplanowania.

Prodi Vittorio Obszary miejskie mają duże problemy w zarządzaniu wody. Złoża są zużyte i dlatego też obniża się poziom wód gruntowych.  Komisja Trzeba w sposób rozsądny postępować z wodą, którą mamy. Niedobór wody pojawia się w całej Europie, ale jednocześnie pojawiają się również powodzie. Jest to skutek zmian klimatu. Cykl wody bardzo się przyspieszył. Związana jest to z zabudowywaniem powierzchni i wylesianiem. Wszystkie możliwości, które mógłby spowolnić ten cykl są zamykane i ograniczane.