Sprawozdanie w sprawie komunikatu Komisji: Wspólnotowe podejście do zapobieganie klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka cz.II Klęski żywiołoweMaria Do Céu Patrão Neves

Najważniejszym aspektem jest ochrona obywateli przed skutkami klęsk żywiołowych. Trzeba zadbać, aby państwa członkowskie koncentrowały się na działaniach zapobiegawczych na szczeblu unijnym, które będą uzupełniane przez działania na szczeblu krajowym.

Komisja
Komisja pracuje nad działaniami prewencyjnymi oraz nad solidarnością między krajami. Od przyjęcia tego komunikatu komisja przedstawiła już wiele analiz, które przedstawiają ciekawe i zaskakujące wnioski.
Dominuje temat Zielonej Księgi.

*Zielona Księga to dokument opracowany przez przedstawicieli krajów członkowskich Unii
Europejskiej. To zbiór postulatów dotyczących sfery ochrony zdrowia psychicznego Europejczyków. Celem Zielonej Księgi jest ustalenie z instytucjami europejskimi, rządami, kadrą medyczną, zainteresowanymi stronami z innych sektorów, społeczeństwem obywatelskim, w tym z organizacjami pacjentów oraz ze środowiskiem naukowym znaczenia zdrowia psychicznego dla UE, potrzeby wspólnotowej strategii oraz jej priorytetów.

Ferreira Joao

Trzeba rozgraniczyć dwa główne zagadnienia: katastrofy i zjawiska ekstremalne. Liczbę katastrof można zminimalizować, natomiast nie można przewidzieć zjawisk ekstremalnych, choć nie można dopuścić do tego, aby każde zjawisko ekstremalne przeradzało się w katastrofę. Wsparta powinna być bioróżnorodność. Ramy finansowe, powinny być przystosowane przede wszystkim dla państw członkowskich. Prewencję powinno się traktować przekrojowo m.in. wspólna polityka rolna, a instrumenty programowe powinny zawierać rozdziały dotyczące prewencji.