Wymiana poglądów z Kristaliną Georgiewą (komisarz ds. współlępracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego) cz.I Klęski żywiołoweKomisarz K.Georgiewa: Żyjemy w świecie gdzie zmiany klimatyczne, powiązane ze wzrostem demograficznym i urbanizacją oznaczają, że częściej dochodzi do klęsk żywiołowych, które wyrządzają znaczne szkody obywatelom Europy i jej gospodarce. Żaden kraj nie jest odporny na takie zjawiska, bo bardzo trudno jest się przed nimi zabezpieczyć (np. katastrofa przemysłowa na Cyprze, na Węgrzech, wybuch wulkanu, powodzie na Bałkanach i w państwach Środkowo-Wschodniej Europy). Pomoc międzynarodowa w tego typu kataklizmach ma ogromne znaczenie, szczególnie w przypadku krajów trzecich. Od 2001r. w UE funkcjonuje efektywny mechanizm pomocowy, który doskonale sprawdził się w sytuacjach kryzysowych. Obywatele oczekują, że Wspólnota w razie wystąpienia ataku żywiołów będzie funkcjonowała w sposób szybki i skoordynowany, bowiem wspólne, wielonarodowe działanie jest skuteczniejsze w kontekście ratowania życia ludzkiego i dóbr materialnych. Parlament Europejski zawsze opowiadał się za wzmocnieniem polityki zarządzania kryzysowego na klęski żywiołowe na poziomie lokalnym. Unijne prawodawstwo w tym zakresie opiera się na wieloletniej współpracy z poszczególnymi państwami członkowskimi. Ponieważ w przypadku katastrof, długofalowe planowanie jest niemożliwe, należy stworzyć ich mapę. Parlament Europejski powinien zażądać od poszczególnych krajów Wspólnoty wysiłków w opracowaniu planów zarządzania kryzysowego odpowiadającym charakterowi danego państwa i przewidywanej skali problemów. Warto również zainwestować w system szkoleń. Aby poprawić jakość pomocy, należy podjąć współpracę z ekspertami z państw członkowskich w oparciu o surowe kryteria jakości.  Nowe akty legislacyjne będące w przygotowaniu, zakładają powołanie Centralnego Europejskiego Ośrodka Zarządzania Kryzysowego w obliczu możliwości występowania klęsk żywiołowych. Głównym priorytetem Komisji będzie identyfikacja działań prewencyjnych, lepsze wykorzystywanie funduszy strukturalnych przez państwa członkowskie oraz wypracowanie sytemu pozwalającego na rzetelną ocenę wszystkich planów i analiz. Komisja chce również uprościć obowiązujące prawodawstwo oraz ułatwić państwom członkowskim pozyskiwanie funduszy w ramach zarządzania kryzysowego. Głównym celem Komisji jest wypracowanie takiego mechanizmu ochrony ludności, który równoważy solidarność z odpowiedzialnością oraz prewencję z odpowiednimi działaniami. Obywatele zasługują na Europę, zdolną stawić czoło każdej klęsce żywiołowej, która dotknie jej terytorium.